22 10 2009

===

558

======

પ્રાર્થના !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=======================

હોય,હશે,થાય,હરિ ઈચ્છા બળવાન.

સાંભળી સાંભળી ફૂટી ગયા બેઉ કાન.

આપ એવો ગુરુ, ઠીક ચલાવે વહાણ.

નહિતર બોલાવી લે મને મૂળ સ્થાન.

                                               =======================

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: